logo-koteret.png
 

משפחות רבות בישראל חיות כיום במצב של חוסר ביטחון תזונתי, ללא יכולת להשיג מזון בכמות ובאיכות מספקות דיין, העונות על הצורך הבסיסי להתקיים ולתפקד. המצב הזה מוכרח להשתנות. אנו קוראים לכל המפלגות והמתמודדים בבחירות הקרובות לכנסת להתחייב לדרישה: לפני הכל - ביטחון תזונתי! ולהתחייב לתקצוב של לפחות 225 מיליון ש"ח, שיועדו לכך בבסיס תקציב המדינה הבא.

LOGO.png

ילדים חיים באי ביטחון

תזונתי חמור

352,000

LOGO.png

מתוכן חיות באי ביטחון

תזונתי חמור

252,000

LOGO.png

משפחות חיות באי ביטחון תזונתי

513,000

מקור: בטל"א 2018
 

משפחות חיות באי ביטחון תזונתי

לפני הכל - דואגים לביטחון תזונתי

הצטרפו לדרישה

לפני הכל,

דואגים לביטחון תזונתי

Badge3-01.png

משפחות חיות באי ביטחון תזונתי